Előzmények

A projektben a 29 felsőoktatási intézményből álló konzorcium felvállalta, hogy a bolognai folyamatnak megfelelően átalakítja a magyar felsőoktatási rendszert  a gazdálkodástudomány szakterület üzleti képzési ágán. Ennek keretében elkészülnek az új üzleti szakok  képzési tantervei és tantárgyi programjai, továbbá néhány meghatározó tantárgy modell értékű tananyaga is.
A felsőfokú alapképzés rendszerének kidolgozása során kettős követelményt kell támasztani. Egyrészt olyan szakembereket kell képezni, akik maradéktalanul megfelelnek a munkaerő piaci követelményeknek, ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy a hallgatókat felkészítsük a mesterképzésre. E kettős követelmény érvényesítése szelekciót is jelent a mesterképzésre való bejutásnál.

Elvégzett tevékenységek

I.          A projekt első fontos lépése, hogy az üzleti ághoz tartozó szakokra vonatkozóan ki lett dolgozva a szak szakmai követelményei, meghatározva a szükséges kompetenciákat is, olyan mélységben, hogy azok eligazítást adjanak valamennyi felsőoktatási intézmény részére. Ez a dokumentum adja a képzés alapját. Ezzel egy etalon jellegű alapot adtunk a BSc képzésnek, mert mind a 29 intézmény, tehát a teljes gazdasági felsőoktatás elfogadta, így sajátjának tekintheti, holott mégis egységes.

II.         - Tanterv

Következő feladatként a projektben tantervi hálót dolgoztak ki a munkabizottságok, előbb a közös A-B modulra, majd minden alapszakra. Az A-B modul tantervét minden munkabizottság, majd az Irányító Testület is megvitatta, majd a végleges formátumában elfogadta. A továbbiakban pedig erre egységesen építve alakította ki minden szak bizottsága a saját C és D moduljának tantervét. Ezt a szakértők és a szélesebb szakmai közvélemény körében is részletesen megvitattuk, és 2005 első félévében mind a 6 alapszakra kölcsönösen elfogadott tantervi háló jött létre, melyet ezáltal a teljes magyar gazdasági felsőoktatás használhat és etalonnak tekinthet, mivel célunk az intézményekkel való folyamatos elfogadtatás is volt.
Tehát létrejött a közös A-B modul tanterve, továbbá hat alapszaki C-D modul tanterv.

III.       - Tantárgyi program

A tantervi hálók alapján kezdődhetett a projekt legnagyobb feladata, a tantárgyi programok (tematikák) készítése minden tantárgyra. Minden munkabizottság a saját tantárgyaihoz megjelölte azokat a szakértőket, akikkel elkészíttetve a tantárgyi programot, olyan minőségű, és újszerű oktatási alapanyag jön létre, ami minden intézmény használhat és használ is. A tantárgyi programot a szakértők elkészíttették, majd ezek mindegyikét egy másik független szakértővel lektoráltattuk. A lektor kiválasztásánál a szakmai elfogadottság mellett alapelvként az dominált, hogy lehetőség szerint ne ugyanannak az intézménynek a tagja lektoráljon, ahol  tematikaíró is oktat. A lektori vélemények szintén elkészültek, ezeket visszaküldtük a tematika készítőjéhez, hogy a vélemény alapján véglegesítse a tematikáját. A Végleges tantárgyi programok nagyobbrészt elkészültek, kisebb részt jelenleg készülnek.

A tantárgyi programok az alábbi darabszámban készülnek, érhetőek el:
Alapozó képzés tárgyai:                                              37 tantárgy
Gazdálkodás-menedzsment alapszak tárgyai:            20 tantárgy
Nemzetközi gazdálkodás alapszak tárgyai:                27 tantárgy
Pénzügy-számvitel alapszak tárgyai:                          20 tantárgy
Kereskedelem-marketing alapszak tárgyai:               36 tantárgy
Turizmus-vendéglátás alapszak tárgyai:                    30 tantárgy
Emberi erőforrások alapszak tárgyai:                        23 tantárgy
Ugyanennyi lektori vélemény szintén elkészült.

IV. - Tankönyv

A projekt következő jelentős lépéseként a munkabizottságok javaslatot tettek az Irányítótestület felé, olyan tananyagokra, amelyeket széles körben szándékoznak használni, és kifejlesztésüket modell értékűnek ítélik, figyelembe véve a jelenleg piacon kapható irodalmi kínálatot és hiányt. Az alábbi nyolc tankönyv készült el:


Tantárgy

Szerző

Vállalati gazdaságtan

Chikán Attila - BCE

Vállalati pénzügyek

Bélyácz Iván - PTE

Üzleti etika

Szegedi Krisztina - ME

A világgazdaság főbb területei és folyamatai

Blahó András - BCE

Eladásmenedzsment (Sales Management)

Bauer András - BCE, Mitev Ariel BCE

Turisztikai erőforrások

Dávid Lóránt - KRF, Rátz Tamara - KJF, Jancsik András - VE

Személyügyi informatika

Fejér Tamás - SztIE

Személyügyi kontrolling

Bacsúr Kálmán - ÁVF, Boda György - BCE

A tankönyvek kipróbálásához szervezett próbakurzusok lezajlottak..
Már a tananyagkészítés előtt megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, különös tekintettel a tananyagkészítés minőségbiztosítására.
Továbbá elkészültek a projekt végére tervezett irodalomgyűjtési munkák a tárgyakhoz, hogy az oktatók tisztában legyenek a teljes fellelhető kínálattal, illetve a tervezett oktatói segédletek a tantárgyakhoz.

Többletfeladatok

Kérelmet adtunk be a szakmai közreműködő szervezethez a szakmai munkák takarékos beosztása következtében keletkezett megtakarításból újabb szakmai munkák megvalósíthatóságára (elektronikus tananyagok, feladatgyűjtemények, tanulmányút). Így elkészültek még:

Jegyzetek: Számvitel alapjai, Controlling, Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Gazdasági optimalizálás, Szervezeti magatartás
Példatárak: Vállalati pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Adózási ismeretek, Költségvetési intézmények gazdálkodása, Vállalati-pénzügyi tervezés és döntés, Marketing, Mikroökonómia, Makroökonómia, Analízis, Valószínűségszámítás
PowerPoint gyűjtemények: Európa tanulmányok, Online marketing, Munkajog, Vállalati pénzügyek, Makroökonómia, Gazdaságtörténet, Mikroökonómia, Tanulás-kutatás- prezentáció, Gazdasági matematika, Statisztika I-II
Fogalomtár: Pénzügyi számvitel, Módszertani tárgyak
Részletes segédlet: Vállalatgazdaságtan, Készségfejlesztő tantárgyak
Elektronikus tankönyvek: Számvitel alapja, Statisztika I., Statisztika II., Adózási ismeretek, Emberi erőforrás menedzsment
Elektronikus példatárak: Analízis, Valószínűségszámítás, Számítástechnika, Adózási ismeretek, Költségvetési intézmények gazdálkodása, Vállalati-pénzügyi tervezés és döntés
Esettanulmány-gyűjtemény: Statisztika